RODO

 

 

.....................................................                                                                                                     Łężany, 25.05.2018 r.

            Oznaczenie pracodawcy

KLAUZULA

informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

przez Gminny Żłobek im. Matki Anny Kaworek w Łężanach

ul. Hr. Jana Potockiego 56, 38 - 423 Łężany

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych), zwanym dalej RODO, informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest:

Gminny Żłobek im. Matki Anny Kaworek w Łężanach z siedzibą ul. Hr. Jana Potockiego 56,
38 - 423 Łężany, reprezentowany przez Panią Agnieszkę Jastrzębską– dyrektora, tel. 504 793 751,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Gminnym Żłobku
  im. Matki Anny Kaworek w Łężanach: Pani Mariola Guzik, adres: ul. Hr. Jana Potockiego 56,
  38 - 423 Łężany, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Powyższe dane służą wyłącznie do kontaktu w sprawach związanych bezpośrednio
     z przetwarzaniem danych osobowych.

 1. Cele przetwarzania danych osobowych, danych osobowych
  w Gminnym Żłobku im. Matki Anny Kaworek w Łężanach:

Gminny Żłobek im. Matki Anny Kaworek w Łężanach przetwarza dane osobowe w celu realizacji zadań wynikających z właściwych przepisów prawa, w tym zwłaszcza z ustawy
o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest
art. 6 ust. 1 lit. a) - c) i lit. e) oraz art. 9 ust. 2 lit. a), b), i g) RODO.

 1. Kategorie odnośnych danych osobowych dziecka i źródło pochodzenia danych osobowych
  w odniesieniu do danych osobowych dziecka: dane identyfikacyjne, dane o stanie rodzinnym, zdrowotnym oraz inne wynikające z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3; źródło pochodzenia danych osobowych - rodzice/opiekunowie prawni dziecka.
 2. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Państwa dziecka będą wyłącznie organy publiczne i podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących lub będące podmiotami przetwarzającymi.
 3. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Państwa dziecka nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz organizacji międzynarodowej.
 4. Okres, przez który Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Państwa dziecka będą przechowywane, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu.

Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Państwa dziecka przechowywane będą wyłącznie przez okres wynikający z właściwych przepisów prawa, w tym zwłaszcza z przepisów archiwalnych obowiązujących w Gminnym Żłobku im. Matki Anny Kaworek w Łężanach.

 1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych, jeżeli zachodzą przesłanki do tych uprawnień i nie są ograniczone przez inne przepisy prawa.
 2. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody przysługuje także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej/jego danych osobowych lub danych osobowych dziecka narusza przepisy RODO.
 4. W zależności od rodzaju sprawy załatwianej w Gminnym Żłobku im. Matki Anny Kaworek
  w Łężanach podanie danych osobowych może być wymogiem ustawowym lub umownym, lub warunkiem zawarcia umowy, dobrowolnie wyrażoną zgodą.
 5. W sytuacji gdy podanie danych jest obowiązkowe do załatwienia określonej kategorii spraw - konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości podjęcia skutecznych działań.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 


 

Informacja

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Gminny Żłobek im. Matki Anny Kaworek
w Łężanach z siedzibą
ul. Hr. Jana Potockiego 56, 38 - 423 Łężany,
reprezentowany przez Panią Agnieszkę Jastrzębską – dyrektora, tel. 504 793 751,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Inspektor danych osobowych

Inspektorem Ochrony Danych w Gminnym Żłobku im. Matki Anny Kaworek
w Łężanach jest Pani Mariola Guzik, kontakt: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Powyższe dane służą wyłącznie do kontaktu w sprawach związanych bezpośrednio
z przetwarzaniem danych osobowych.

Obowiązujące przepisy prawne

 


Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych – Facebook (fanpage)


W związku z realizacją postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, informujemy, w jaki sposób przetwarzać będziemy Państwa dane osobowe udostępnione w trakcie korzystania  z profilu Gminny Żłobek im. Matki Anny Kaworek w Łężanach w serwisie Facebook (dalej „fanpage”):
1. Administratorem Państwa Danych Osobowych jest: Gminny Żłobek im. Matki Anny Kaworek w Łężanach z siedzibą ul. Hr. Jana Potockiego 56,  38 - 423 Łężany, reprezentowany przez Panią Agnieszkę Jastrzębską– dyrektora, tel. 504 793 751, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Gminnym Żłobku im. Janusza Korczaka w Miejscu Piastowym: Pani Mariola Guzik, adres: adres: ul. Hr. Jana Potockiego 56, 38 - 423 Łężany, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Powyższe dane służą wyłącznie do kontaktu w sprawach związanych bezpośrednio z przetwarzaniem danych osobowych.
3. Administrator przetwarza dane osobowe osób, które:
• dokonały subskrypcji fanpage poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj”,
• opublikowały swój komentarz pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u.
4. Dane osobowe osób określonych w pkt 3 przetwarzane są w następujących celach:
• w celu prowadzenia fanpage pod nazwą Gminny Żłobek im. Matki Anny Kaworek w Łężanach na portalu społecznościowym Facebook, na warunkach oraz na zasadach określonych przez Facebook Inc. i informowania za jego pomocą aktywności Administratora, promowaniu różnych wydarzeń, które organizuje i  usług Administratora, oraz  w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook (komentarze, chat, wiadomości), co stanowi prawnie uzasadniony interes (podstawa z art. 6 ust. 1 lit f. RODO).
• Państwa dane osobowe przetwarzane mogą być również na podstawie odrębnie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody i przez czas do wycofania zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit a RODO).
5. Administrator danych osobowych będzie przetwarzał następujące dane:
• podstawowe dane identyfikacyjne (Imię i Nazwisko) w zakresie opublikowanym przez Państwa na Państwa własnym profilu na portalu społecznościowym Facebook,
• dane opublikowane przez Państwa na profilu Facebook;
• anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpaga dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights” udostępnionej przez Facebooka stosownie do niepodlegających zmianie warunków korzystania z serwisu Facebook, gromadzone dzięki plikom szpiegującym (zwanym „plikami cookies”), z których każdy zawiera niepowtarzalny kod użytkownika, który można powiązać z danymi połączenia użytkowników zarejestrowanych na Facebooku, a który zostaje pobrany i przetworzony w chwili otwarcia fanpaga.
6. Administrator danych osobowych udostępnia dane osobowe:
• organom władzy publicznej, podmiotom wykonujące zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
• innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów o powierzeniu przetwarzania danych podpisanych  z Administratorem przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora,
• właścicielowi portalu społecznościowego Facebook na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez Facebook dostępnych pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy
7. Administrator danych nie przekazuje danych poza teren Polski/ UE/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego  z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook z zastosowaniem stosowanych przez Facebook klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską i decyzji Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów zgodnie z zasadami określonymi przez Facebook pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy.
8. Okres przetwarzania danych jest związany z celami i podstawami ich przetwarzania. W związku  z czym:
• dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody,
• dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu np. dane przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będą przetwarzane przez czas równy okresowi przedawnienia tych roszczeń,
• dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpaga dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights” będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w serwisie Facebook wynoszący 2 lata.
9. Przysługuje Państwu:
• prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
• prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
• prawo do usunięcia danych,
• prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
• prawo do przenoszenia danych,
• prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W każdej chwili mają Państwo prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
• prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa;  w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
10. Państwa dane uzyskiwane są od firmy Facebook. oraz z Państwa publicznego profilu oraz wpisów na fanpagu na platformie internetowej Facebook.
11. Dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
12. Przetwarzanie pozyskanych od Państwo danych przez Administratora opierać się będzie na zasadzie dobrowolności  ich podania, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody.