INFORMATOR DLA RODZICÓW

 

 

Zapisy do Żłobków na rok szkolny 2022/23 trwają od 15 do 30 kwietnia 2022 r.

 

Warunkiem przyjęcia dziecka do Żłobka jest złożenie wypełnionej Karty Zgłoszenia w  siedzibie Zespołu Żłobków Gminy Miejsce Piastowe w Łężanach, ul. Hr. Jana Potockiego 56, 38‑423 Łężany oraz zawarcie umowy dotyczącej korzystania z usług, ze Żłobkiem do którego dziecko zostanie przyjęte (Łężany, Miejsce Piastowe, Głowienka).

Karta Zgłoszenia dostępna jest na stronie internetowej: www.zlobek-miejscepiastowe.pl.

Do Karty Zgłoszenia należy dołączyć dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów naboru.

W przypadku jednakowej liczby punktów decyduje data złożenia dokumentów rekrutacyjnych.

Kartę należy złożyć w zaklejonej kopercie, tylko raz, wybierając jedną z trzech placówek. Koperta powinna zawierać wszystkie niezbędne dokumenty, gdyż ich brak skutkuje zmniejszeniem liczby punktów.

 

Złożenie Karty Zgłoszenia nie jest równoznaczne z przyjęciem dziecka do Żłobka.

 

 Listy dzieci przyjętych do Żłobków zostaną podane do wiadomości

18 maja 2022 r. poprzez wywieszenie ich na tablicach ogłoszeń w Żłobkach. Informacje uzyskać można również telefonicznie:

- 13 307 35 60 Żłobek Głowienka, - 504 793 751 Żłobek Łężany, - 690 450 316 Żłobek Miejsce Piastowe.

Dodatkowe przyjęcia dzieci prowadzone będą w miarę wolnych miejsc z uwzględnieniem poniżej określonych kryteriów. Żłobki dysponują 63 miejscami.

 

Rodzice, których dziecko obecnie uczęszcza do żłobka, a w roku szkolnym 2022/23 w dalszym ciągu chcą korzystać z jego usług składają jedynie Kartę Kontynuacji w placówce do której dziecko uczęszcza.


 

Naboru do Żłobków dokonuje się w oparciu o obowiązujące kryteria rekrutacji na dany rok szkolny.

Lp

Kryterium naboru

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów

Punktacja

1.

Dziecko uczęszczało do gminnego żłobka w poprzednim roku szkolnym

Deklaracja rodziców o kontynuacji uczęszczania dziecka do żłobka (Karta kontynuacji)

NIE DOTYCZY

2.

Dziecko na dzień 1 września roku, na który odbywa się rekrutacja spełnia kryterium wiekowe określone w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

- Informacje zawarte w Karcie Zgłoszenia

2 lata i powyżej - 10

1 rok do 2 lat -       5

poniżej roku -        0

3.

Dziecko jest osobą niepełnosprawną

- Orzeczenie o stopniu niepełno-sprawności,

30

4.

Dziecko pochodzi z rodziny wielodzietnej

- Karta Dużej Rodziny (kopia dokumentu)

30

5.

Dziecko ma stałe miejsce zamieszkania na terenie Gminy Miejsce Piastowe

- Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego lub kserokopia pierwszej strony zeznania podatkowego z ostatniego roku kalendarzowego.

25

6.

Obydwoje rodzice uczą się w systemie dziennym.

Jedno z rodziców uczy się w systemie dziennym

- Zaświadczenie z uczelni/szkoły zawierające informacje o stacjo-narnym systemie studiów/nauki.

15

 

5

7.

Obydwoje rodzice pracują lub prowadzą działalność gospodarczą

 

 

 

Jedno z rodziców pracuje lub prowadzi działalność gospodarczą

- Dokument poświadczający zatrudnienie (od każdego z rodziców/ opiekunów prawnych): zaświadczenie z zakładu pracy, w przypadku samozatrudnienia aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

15

 

 

 

 

5

8.

Matka lub ojciec jest osobą samotnie wychowującą dziecko w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych

- Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka.

5

9.

Przynajmniej jedno z rodziców jest osobą niepełnosprawną z orzeczonym stopniem niepełnosprawności

- Orzeczenie o stopniu niepełno-sprawności wydane przez Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności,

orzeczenie o niezdolności do pracy lub orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji wydane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

5

10.

Starsze rodzeństwo dziecka uczęszcza lub będzie uczęszczało do Żłobka, przedszkola, szkoły prowadzonej przez Gminę w kolejnym roku szkolnym.

- Informacje zawarte we wniosku lub oświadczeniu rodziców/ opiekunów prawnych.

5

 

 

 

W przypadku pozostawania wolnych miejsc w Żłobku mogą być przyjęte do niego w następującej kolejności:

 

11.

Dzieci rodziców niepracujących i mających miejsce zamieszkania na terenie Gminy Miejsce Piastowe

- Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego lub kserokopia pierwszej strony zeznania podatkowego z ostatniego roku kalendarzowego.

0

12.

Dzieci rodziców, którzy nie mają miejsca zamieszkania na terenie Gminy Miejsce Piastowe

- Informacje zawarte we wniosku lub oświadczeniu rodziców/ opiekunów prawnych.

0

 

 

Korzystanie z usług Żłobków jest odpłatne.

- Miesięczna opłata stała 350,- zł

- Dzienna stawka żywieniowa 10,- zł.

- Opłata za wydłużony czas opieki nad dzieckiem 50,- zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka, ponad 10 godzin pracy żłobka.

 

Żłobki są czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1700, z wyjątkiem miesięcznej przerwy wakacyjnej oraz przerw dodatkowych ustalanych wyjątkowo przez Wójta Gminy Miejsce Piastowe lub Dyrektora Zespołu Żłobków.

 

Do Żłobków mogą uczęszczać dzieci w przedziale wiekowym od 20 tygodnia życia do 3 lat, w wyjątkowych sytuacjach do 4 lat.

 

Szczegółowe dane dotyczące naboru do Żłobka, zasad jego funkcjonowania i organizacji zawarte są w:

  • Uchwale Nr XXXIII/204/2020 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 22 października 2020 r. w sprawie połączenia żłobków Gminy Miejsce Piastowe, nadania temu zespołowi statutu oraz nadania statutów poszczególnym żłobkom wchodzącym w skład Zespołu Żłobków Gminy Miejsce Piastowe;
  • Zarządzeniu Nr 1/2020 Dyrektora Zespołu Żłobków Gminy Miejsce Piastowe zs. w Łężanach z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Żłobków Gminy Miejsce Piastowe.

 

Zapraszamy