Informator dla rodziców

GMINNY ŻŁOBEK im. MATKI ANNY KAWOREK W ŁĘŻANACH

GMINNY ŻŁOBEK im. JANUSZA KORCZAKA W MIEJSCU PIASTOWYM

 

INFORMATOR DLA RODZICÓW

 

Zapisy do Żłobka na rok 2020/2021 trwają od 1 do 30 kwietnia 2020 r.

 

Dziecko uczęszczające do żłobków gminy Miejsce Piastowe w bieżącym roku szkolnym nie podlega rekrutacji. Rodzice zobligowani są do złożenia „Karty kontynuacji na rok 2020/2021”. z aktualnymi danymi dziecka.

Warunkiem przyjęcia dziecka do Żłobka jest złożenie wypełnionej Karty Zgłoszenia w  siedzibie Gminnego Żłobka im. Matki Anny Kaworek w Łężanach ul. Hr. Jana Potockiego 56,  38- 423 Łężany oraz zawarcie umowy dotyczącej korzystania z usług ze Żłobkiem do którego dziecko zostanie przyjęte. Kartę zgłoszenia należy składać tylko w jednym egzemplarzu wskazując w niej wybraną przez Państwa placówkę. Jeżeli dziecko nie dostanie się do wskazanego żłobka, w przypadku pozostawania wolnych miejsc zostanie zaproponowana Państwu druga placówka.

Wszystkie dokumenty niezbędne do zapisania dziecka dostępne są w siedzibach Żłobków, a także na stronie internetowej: www.zlobek-miejscepiastowe.pl.

Do Karty Zgłoszenia należy dołączyć dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów naboru.

W przypadku jednakowej liczby punktów decyduje data złożenia dokumentów rekrutacyjnych.

 

Złożenie Karty Zgłoszenia nie jest równoznaczne z przyjęciem dziecka do Żłobka.

 

Listy dzieci przyjętych do Żłobków zostaną podane do wiadomości w terminie do dnia 11 maja 2020 r. poprzez wywieszenie ich na tablicach ogłoszeń w Żłobkach oraz telefonicznie: 504 793 751 Żłobek Łężany, 690 450 316 Żłobek Miejsce Piastowe

Dodatkowe przyjęcia dzieci prowadzone będą w miarę wolnych miejsc z uwzględnieniem poniżej określonych kryteriów.

Naboru do Żłobka dokonuje się w oparciu o obowiązujące kryteria rekrutacji na dany rok szkolny.

Lp

Kryterium naboru

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów

Punktacja

1

Dziecko uczęszczało do gminnego żłobka w poprzednim roku szkolnym

Deklaracja rodziców o konty-nuacji uczęszczania dziecka do żłobka (Karta kontynuacji)

NIE DOTYCZY

2

Dziecko na dzień 1 września roku, na który odbywa się rekrutacja spełnia kryterium wiekowe określone w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

- Informacje zawarte w Karcie Zgłoszenia

2 lata i powyżej - 10

1 rok do 2 lat - 5

poniżej roku - 0

3

Dziecko ma stałe miejsce zamieszkania na terenie Gminy Miejsce Piastowe

- Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego lub kserokopia pierwszej strony zeznania podatkowego z ostatniego roku kalendarzowego.

30

4

Obydwoje rodzice uczą się w systemie dziennym.

Jedno z rodziców uczy się w systemie dziennym

- Zaświadczenie z uczelni/szkoły zawierające informacje o stacjo-narnym systemie studiów/nauki.

15

 

5

5

Obydwoje rodzice pracują lub prowadzą działalność gospodarczą

Jedno z rodziców pracuje lub prowadzi działalność gospodarczą

- Dokument poświadczający zatrudnienie (od każdego z rodzi-ców/ opiekunów prawnych): zaświadczenie z zakładu pracy, w przypadku samozatrudnienia aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działa-lności Gospodarczej.

15

   

5

6

Matka lub ojciec jest osobą samotnie wychowującą dziecko w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych

- Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka.

5

7

Przynajmniej jedno z rodziców jest osobą niepełnosprawną z orzeczonym stopniem niepełnosprawności

- Orzeczenie o stopniu niepełno-sprawności wydane przez Zespół ds. Orzekania o Niepełnospra-wności,

orzeczenie o niezdolności do pra-cy lub orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji wy-dane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

5

8

Starsze rodzeństwo dziecka uczęszcza lub będzie uczęszczało do Żłobka, przedszkola, szkoły prowadzonej przez Gminę w kolejnym roku szkolnym.

- Informacje zawarte we wniosku lub oświadczeniu rodziców/ opiekunów prawnych.

5

W przypadku pozostawania wolnych miejsc w Żłobku mogą być przyjęte do niego w następującej kolejności:

9

Dzieci rodziców niepracujących i mających miejsce zamieszkania na terenie Gminy Miejsce Piastowe

- Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego lub kserokopia pierwszej strony zeznania podatkowego z ostatniego roku kalendarzowego.

0

10

Dzieci rodziców, którzy nie mają miejsca zamieszkania na terenie Gminy Miejsce Piastowe

- Informacje zawarte we wniosku lub oświadczeniu rodziców/ opiekunów prawnych.

0

 

Korzystanie z usług Żłobków jest odpłatne. Wysokość opłat określają uchwały: Nr XX/71/2015 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 17 września 2015 r. i Nr LIV/355/2018 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Gminnym Żłobku im. Matki Anny Kaworek w Łężanach i Gminnym Żłobku im. Janusza Korczaka w Miejscu Piastowym, dodatkowej opłaty za wydłużony wymiar opieki nad dzieckiem i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w Żłobku oraz warunków zwolnienia od ponoszenia tych opłat.

Żłobek jest czynny od poniedziałku do piątku każdego dnia tygodnia w godzinach od 700 do 1700, z wyjątkiem miesięcznej przerwy wakacyjnej oraz przerw dodatkowych ustalanych wyjątkowo przez Wójta Gminy Miejsce Piastowe lub Dyrektora Żłobka.

Do Żłobka mogą uczęszczać dzieci w przedziale wiekowym od 20 tygodnia życia do 3 lat, w wyjątkowych sytuacjach do 4 lat.

 

Szczegółowe dane dotyczące naboru do Żłobka, zasad jego funkcjonowania i organizacji zawarte są w:

  1. Uchwale Nr XX/70/2015 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 17 września 2015r. w sprawie utworzenia Gminnego Żłobka im. Matki Anny Kaworek w Łężanach;
  2. Uchwale Nr LIV/353/2018 z dnia 20 czerwca 2018r.
  3. Zarządzeniu Nr 1/2015 Dyrektora Gminnego Żłobka im. Matki Anny Kaworek w Łężanach z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Żłobka im. Matki Anny Kaworek w Łężanach.
  4. Zarządzenia Nr 1/2018 Dyrektora Gminnego Żłobka im. Janusza Korczaka w Miejscu Piastowym z dnia 3 września 2018r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego.

 

Pliki do pobrania